העלו תמונתכם

תקנון האתר

 

 

 

מבוא:
ברוכים הבאים לאתר
glassme (להלן "קורון יבוא ושווק בע"מ, ח.פ. 515790525") הנמצא בכתובת https://glassme.co.il/.

מטרת האתר הנה הזמנת/הדפסת תמונות על זכוכית.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן זהה לשני המינים ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

בשימוש באתר הנכם מאשרים כי הנכם בני 18 לפחות ויש לכם הזכות המלאה להתקשר בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולהשתמש בשירות.

אנא קראו בעיון את תוכנו של תקנון זה אשר מהווה הסכם משפטי בינכם ובין
glassme בכל מקרה של שימוש מצדכם באתר (כניסה, רישום, ביצוע הזמנה או כל פעולה אחרת באתר) בין אם בוצע באמצעות מחשב, טלפון נייד, טאבלט או כל דרך אחרת.

בעצם השימוש באתר glassme או בשירותי האתר הנכם מאשרים כי קראתם והסכמתם לאמור בתקנון זה. במידה ואינכם מסכימים למי מהתנאים המפורטים בתקנון זה עליכם להפסיק את השימוש באתר ובשירותיו באופן מיידי.


תקנון האתר עשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של
glassme  וזאת ללא הודעה מראש.
לפיכך, הנכם נדרשים לעיין מפעם לפעם בנוסח האחרון והעדכני של תקנון האתר.

 

 

קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות אך לא רק:
עיצוב, אלגוריתמים, טקסטים, מאמרים, תמונות, וידאו, פס קול, קבצים, פלטפורמות, קוד המקור, סימני מסחר, לוגואים, שמות מסחריים וכל תוכן קנייני אחר המופיע באתר הינם קניינה של
glassme או של מרשיה אשר להם כל הזכויות בחומרים אלה.
לפיכך חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש להעתיק/לשכפל או לכלול כל חומר שהוא אשר נמצא באתר ללא רשות מפורשת ובכתב על ידי
glassme.

 

תוכן משתמש:
כחלק משירות
glassme באפשרותך להעלות לאתר תמונות להדפסה על זכוכית, וכן לפרסם או להעלות תכנים לאתר החברה.
יובהר כי ל
glassme אין אפשרות לשלוט ולבדוק שימושים שיעשה משתמש בתוכן לא שלו או ללא האישור הנדרש מבעל התוכן.
לפיכך, עליכם לוודא כי התוכן שלכם עומד בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה וכן בכל הוראות החוק.
בשימוש בתוכן הנך מצהיר ומתחייב כי
glassme אינה וכן לא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי התוכן:
1. אינו כולל חומרים פוגעניים, לא יכלול או יקדם גזענות או אפליה מכל סוג שהוא ולא יכלול דברי לשון הרע/דיבה.
2. לא יכלול או יקדם פורנוגרפיה
3. לא יכלול או יקדם פעולות בלתי חוקיות.
4. לא יפר כל חוק, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

יובהר כי בשימוש בזכויות קניין של צד שלישי חובתך לדאוג לקבלת כל הויתורים/הסכמות/רישיונות הדרושים בקשר כל שימוש בתוכן אשר מבוצע על ידך באתר.
glassme אינה חייבת ולא תהיה בעתיד חייבת לכל תשלום כלשהו לרבות תמלוגים או דמי שימוש לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך, הצגתו או הדפסתו כחלק מהשירות שמציע האתר.

יצוין כי
glassme עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי, להסיר/לערוך/לשנות/לחסום או לשנות את אופן הופעתו של התוכן באתר וכן לסרב לבצע הדפסה של תמונה בכל חשש של הפרת זכויות יוצרים או מכל סיבה אחרת, במקרה כזה יוחזר התשלום ללקוח  ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה.

שיפוי האתר:
בשימוש באתר הנך מתחייב לשפות את
 glassmeומי מטעמה, לרבות, החברה המפעילה (קורון יבוא ושיווק בע"מ), בעליה, מפעיליה, עובדיה או כל גורם אחר הקשור לאתר כנגד כל הוצאה, תביעה, פיצויים, שכר עורכי דין, שכר מומחה או כל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או תביעה הנובעים/קשורים לתוכן שהעלת לשירות/לאתר או הפרה שלך את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
השיפוי יתבצע מייד עם דרישתה הראשונית של
glassme.
כמו כן, המשתמש מתחייב לפעול מיידית להסרת כל אחריות מ
glassme בגין כל תביעה/עניין משפטי אשר מקורה בהפרת זכויות יוצרים או הפרה של כל תנאי מתנאי תקנון זה.

 

הזמנה והספקה:
א. לפני ביצוע הזמנה יש לבצע הגהה קפדנית ולוודא כי לא נפלו כל טעויות בקובץ הנשלח להדפסה.
ב.
glassme אינה אחראית לכל טעות או שגיאה בעיצוב הנשלח על ידי המשתמש להדפסה וכי להדפסה  ששולמה ואושרה ונשלחה לדפוס לא יתאפשר כל תיקון או שינוי.
ג.
glassme מדפיסה את התמונות שהוזמנו בבית הדפוס באופן אופטימלי על פי הוראות יצרני מכונות הדפוס שבבעלותה.
יש לדעת כי תצוגת התמונות על מסכים דיגיטלים שונה באופן מהותי בין מסך למסך ובין דפוס על גבי נייר פוטו או על גבי זכוכית.
לפיכך בתמונה המודפסת יהיה שוני כזה או אחר בגוון/בהירות לעומת התמונה שראיתם במסך הדיגיטלי.
יצוין כי למשתמש לא תקום כל טענה או תביעה בגין סטייה כאמור.
ד. ביצוע הזמנה וקבלת אישור על ביצוע ההזמנה אינו מהווה אישור סופי על קבלה וביצוע ההזמנה.
רק לאחר בדיקת  הקובץ ואישורו תבוצע ההזמנה.
ה. בזמן קבלת הדפסה על זכוכית מ
glassme, על המקבל/המזמין לבדוק את ההדפסה בזמן סביר.
במידה ויש בעיה/תקלה בהדפסה יש לדווח על כך ל
glassme ולציין את אופי התקלה.
במידה ולא דווחה כל תקלה בזמן סביר מקבלת ההדפסה, ייחשב הדבר כקבלת הדפסה לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

הגבלת אחריות:
בשום פנים
glassme לא תהא אחראית לכל סכום ו/או דמי נזק מכל סוג שהוא, לרבות אך לא להוציא נזק כספי, ישיר או עקיף, נזק גוף, אובדן רווח, מפח נפש או כל נזק אחר הקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש באתר, מתן השירות, עיכובים באספקת המוצר, שימוש לקוי במוצר, תלייה לא נכונה של המוצר, תקלה במוצר או כל סיבה אחרת.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה סכום הנזק המקסימלי בו תישא
glassme לא יעלה על סכום ההזמנה שבוצעה באתר.

מבצעים:
glassme מפרסמת מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי מבצעים שונים ללקוחותיה, בין אם ישירות, אתרי קופונים למיניהם, קודי קופון, מועדוני לקוחות ושיתופי פעולה עם חברות מסחריות וגופים ציבוריים.
יצוין כי אין כפל מבצעים אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש במבצע.
המבצעים יחייבו את
glassme אך ורק בכפוף לתנאי המבצע כפי שפורסמו ולתקופה המצוינת במבצע.
בהיעדר ציון זמן מפורש לסיום המבצע, תהא
glassme רשאית לסיים את המבצע בכל עת ומכל סיבה וללא כל הודעה מוקדמת.

ביטול השירות:
החברה רשאית להפסקת השירות וכן הפסקת פעילות האתר או כל חלק ממנו בכל עת מכל סיבה וללא כל הודעה מוקדמת.
עם הביטול עליכם להפסיק מידית לעשות כל שימוש באתר או בכליו.

<